Disclaimer

Các bài viết được trích dẫn trên báo cáo trang web này về tình trạng của ngành công nghiệp theo cách nhìn của phương tiện truyền thông dòng chính, và không nhất thiết phản ánh quan điểm của các cán bộ của Longshore Division ILWU Coast.

Cảng lưu thông container Tacoma tăng trở lại tháng ba

Lần đầu tiên kể từ tháng, khối lượng lưu thông container hàng tháng tại Cảng Tacoma đã vượt qua những người trong cùng một tháng trong năm trước khi tháng ba, cảng báo cáo.

Số container được cải thiện bằng 8,5 phần trăm trong tháng trước so với tháng năm 2013. Cảng đã xử lý 185.415 đơn vị thùng hồi tháng trước, theo thống kê của cảng.

Điều đó đã tăng không đủ để thúc đẩy lưu thông container của cảng vào lãnh thổ tích cực cho năm 2014. Đối với các năm qua lưu thông container trong quý đầu tiên tụt 0,3 phần trăm.

Nguồn: The News Tribune

Phần

Tìm tin tức khác về chủ đề này bằng cách nhấp vào thẻ và thể loại từ khóa trên.